Profeten sista dagar på jordenIbn Abbas må Allah vara nöjd med honom berättade att Allahs sändebud frid vare över honom sade: ”Då något bekymmer inträffar någon av er, bör personen komma ihåg sin sorg över mig [Profetens dödsfall], sannerligen är det, det största katastrofen” (ad-Darimey, autentisk enligt al-Albani)

Bror Abu Noah ger oss en fysisk beskrivning av Profetens nobla utseende, frid vare över honom.

Med bror Abu Noah