I sökande av Profeten Muhammad



Berättelsen om Salman från persian, Salman al-Farisi och sin sökning efter Profeten Muhammad frid vare över honom.